top of page

ทิศทางการปรับตัวของไทย ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโลกและอเมริกาในยุคทรัมป์

ทิศทางการปรับตัวของไทย ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโลกและอเมริกาในยุคทรัมป์

รายงานการประชุมเวทียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพมหานครดู 0 ครั้ง
bottom of page