top of page

ความมั่นคงทางพลังงานไม่ได้มีเพียงมิติเดียว

ความมั่นคงทางพลังงานไม่ได้มีเพียงมิติเดียว

โดย รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์

กรรมการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติดู 1 ครั้ง
bottom of page