top of page

คณะทำงานสถาบันคลังปัญญาฯ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 คณะทำงานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ นำโดย ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานสถาบันฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัย เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีคุณอานุภาพ วงศ์ละคร รองกรรมการผู้จัดการ งานเดินเครื่องและบำรุงรักษา บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการโรงไฟฟ้าฯ

คุณอานุภาพได้ให้ข้อมูลภาพรวมการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 99.86% (ณ วันที่คณะเดินทางเยี่ยมชม) ยังขาดส่วนที่เป็นการตกแต่ง ปลูกหญ้าและต้นไม้อีกเล็กน้อย ส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นโครงสร้างหลักของโรงไฟฟ้า ได้แก่ ทางเดินเรือ (Navigation Lock) ทางระบายน้ำล้น (Spillway) และโครงสร้างล็อกเชื่อมสองฝั่ง (Intermediate Lock) โครงสร้างที่อำนวยความสะดวกการก่อสร้างระหว่างระยะที่ 1 กับระยะที่ 2 และเป็นตัวปรับช่องว่าง ทั้งนี้คาดว่า เมื่อเปิดดำเนินการได้เต็มรูปแบบแล้ว โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำชนิดฝายทดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page