top of page

กองทัพอาณานิคมในสงครามชาตินิยมการบรรยายเรื่อง กองทัพอาณานิคมในสงครามชาตินิยม โดย น.ส.โศภนิศ อังศุสิงห์ นักวิจัยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ในเวทีวิชาการ เรื่อง กองทัพอาณานิคมในสงครามชาตินิยม: บทบาทของกองทหารอาณานิคมอิรัก เลวีส์ (Iraq Levies) ในการสร้างชาตินิยมอิรัก ในยุคที่อังกฤษปกครองอิรัก ค.ศ. 1921-1933 จัดโดยสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562Comments


bottom of page