top of page

กระตุกกลไกสมอง กระตุ้นคลังสมองชาติ

กระตุกกลไกสมอง กระตุ้นคลังสมองชาติ

โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติดู 0 ครั้ง
bottom of page